Reglament Borredà Xtrail 2017

Organització de la prova: 7Sports 2011, S.L.

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Com a participant de la Borredà Xtrail 2017 declaro que:

 1. Tinc coneixement i accepto íntegrament totes les condicions sobre el reglament d’aquesta prova.
 2. Que em trobo en condicions físiques adequades i suficientment entrenat per a participar voluntàriament en aquesta prova.
 3. Que no pateixo malaltia, discapacitat física o lesió que pugui agreujar-se i/o perjudicar greument la meva salut pel fet de participar en aquesta prova.
 4. En el cas de patir qualsevol tipus de lesió, discapacitat física o qualsevol altre tipus de circumstància que pogués agreujar-se i/o perjudicar la meva salut durant la prova, ho posaré en coneixement de l’Organització de l’esdeveniment, acceptant les decisions que s’adoptin al respecte pels responsables de la prova.
 5. Assumeixo els perills i riscos derivats de la meva participació en aquesta activitat esportiva, tals com: les condicions climàtiques (vent, temperatura externa, pluja) així com qualsevol tipus de col·lisió amb objectes, persones i/o animals que es produeixin durant l’activitat.
 6. Accepto les decisions preses per qualsevol responsable de la cursa, director tècnic i staff tècnic de l’Organització Borredà Xtrail 2017, que puguin afectar a la meva capacitat per a completar amb seguretat i sense cap risc la finalització de la prova.
 7. Un cop la inscripció sigui acceptada, la quota d’inscripció no es reemborsarà. La quota d’inscripció només serà reemborsada -en la part que sigui possible- si la prova queda anul·lada per part de l’organització.
 8. La forma de pagament es farà mitjançant targetes de crèdit Visa i Mastercard, o en efectiu en cas de inscripcions presencials, segons s’indica a la web www.xtrail.cat.
 9. Autoritzo a l’organització de la prova a utilitzar qualsevol fotografia, filmació, gravació o qualsevol altra mena d’arxiu de la meva participació en aquest esdeveniment, sense dret a contraprestació econòmica.

DADES GENERALS

Nom: Borredà Xtrail 2017
Lloc: Borredà (Berguedà)
Data: 9 d’Abril de 2017
Distància: Hi haurà tres distàncies:

 • Distància Short: 11 km.
 • Distància Trail: 29 km.
 • Distància Marathon: 46 km.

Sortida: Plaça del Poble, al costat de l’Ajuntament

Arribada: Plaça del Poble, al costat de l’Ajuntament

Límit de participants: El límit de participants és de 500 entre les 3 distàncies. La organització es reserva el dret de repartir fins a 50 inscripcions per a invitacions, sorteigs i altres.

Categories: S’estableixen les següents categories:

→ General

→Sub-23 (Fins 23 anys)

→Veterans (Desde 45 anys)

Es considerarà l’edat del participant el mateix dia de la prova.

Edat mínima dels participants: L’edat mínima per participar a la prova és de 16 anys el mateix dia de la prova. En qualsevol cas, els menors d’edat han de portar una autorització signada pels seus pares o tutors legals.

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Per participar a la prova Borredà Xtrail 2017, s’han de complir els següents requisits:

 • Ser major de 16 anys el dia de la competició.
 • Conèixer i acceptar les condicions del reglament.
 • El participant declara que participa de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i complint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en aquesta prova.

La inscripció dels participants inclou:

 • Dret a participar a la Borredà Xtrail 2017
 • Bossa del corredor al finalitzar la prova
 • Avituallament durant i després de la prova
 • Tots els serveis addicionals que dóna l’organització

L’import de la inscripció NO és reemborsable en cas de cancel·lació per part del participant. L’organització es reserva el dret de modificar les franges horàries i/o el recorregut inicial en cas que esdevinguin condicions adverses per la prova. En aquest cas l’import de la inscripció no serà retornat.

El reglament que haurà de complir tothom que participi a la cursa és l’establert per la FEEC en aquests tipus de proves (REGLAMENT DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA).

L’organització també estableix les següents normes per als participants de la prova:

 1. El termini d’inscripcions es tancarà un cop arribat al número de corredors màxim, o uns dies abans de la prova, segons s’indiqui a la web i facebook de la prova durant la última setmana de la prova.
 2. Els temps màxims de la Borredà Xtrail 2017 son:
  • Distància Short: 4 hores
  • Distància Trail: 6 hores
  • Distància Marathon: 8 hores

  La organització podrà establir temps màxims en els diferents punts de control de la prova. En cas de no complir aquest temps intermig en qualsevol dels punts, se li indicarà al participant a abandonar la prova. En cas de voler continuar el recorregut, serà sota la seva responsabilitat i totalment al marge de la organització de la prova.

 3. És responsabilitat dels participants portar l’equip i material adequat per fer aquesta cursa.
 4. Tots els corredors han de saber que estan en perfectes condicions físiques per poder afrontar una prova com aquesta.
 5. Els corredors que decideixin retirar-se de la cursa hauran de comunicar-ho al control més proper del lloc on es produeixi la retirada i entregar el xip si no es propi.
 6. L’organització es reserva el dret a exigir a qualsevol corredor abandonar la prova, si així ho considerés. Comportament incívic cap a d’altres participants, falta de respecte davant de qualsevol situació produïda o la falta de condició física per continuar la prova són algunes de les causes justificades per a l’expulsió d’un participant de la prova.
 7. L’itinerari estarà degudament senyalitzat amb cintes de color viu i controlat en els canvis de sentit per personal de l’organització. S’haurà de tenir especial atenció en els trams urbans i de pista forestal al estar oberts al trànsit encara que tinguem controls per part de l’organització, serà necessària doncs una especial atenció per part del corredor/ra en aquests trams.
 8. Qui no tingui cura o demostri una actitud poc respectuosa envers l’entorn natural on es desenvolupa la cursa podrà ser desqualificat per l’organització.
 9. S’haurà de portar el dorsal en un lloc ben visible, amb el risc per qui no ho faci, de quedar fora de la classificació.
 10. La recollida del dorsal es realitza prèvia presentació del comprovant de pagament i el corresponent DNI. En cas de voler recollir el dorsal d’un altre participant, és imprescindible portar una autorització degudament signada.
 11. Al final del recorregut una vegada els corredors sense xip propi arribin a la línia d’arribada, hauran d’entregar el xip a l’organització.
 12. Els corredor sense xip propi que per qualsevol causa no entreguin el xip o l’hagin perdut al llarg de la prova, no tindran dret a reclamar la seva classificació oficial a l’organització.
 13. Les infraccions seran penalitzades segons el Reglament de la FEEC.
 14. Les reclamacions es faran segons el Reglament de la FEEC.
 15. L’organització no es fa responsable dels danys causats o patits pels corredors.
 16. La participació a la cursa suposa l’acceptació d’aquest reglament.
 17. Els premis s’entregaran de la següent forma:
  • Premi pels tres primers classificats/des de la general de cada distància.
  • Premi pel primer/a de cada categoria de cada distància.

  Nota: els premis no són acumulatius, és a dir els guanyadors de la general no comptaran per la resta de categories